DPE Diagram

ผังการออกอากาศรายการประจำวัน

วันจันทร์

เวลา รายการ รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ
06.00 น. – 09.00 น.

 

 

 

 

09.00 น. – 12.00 น.

 

12.00 น. – 14.00 น.

 

 

 

 

14.00 น. – 16.00 น.

 

16.00 น. – 20.00 น.

 

 

 

 

20.00 น. – 22.00 น.

Morning DPE Update

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE  Chit Chat

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE Society

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

Live

Tape

Live

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 Tape

 

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

 

 

 

 

 

 

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

อาริยา  จันทร์คณาโชค

 

 

 

 

 

อาริยา  จันทร์คณาโชค

 

ผังการออกอากาศรายการประจำวัน

 วันอังคาร

เวลา รายการ รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ
06.00 น. – 09.00 น.

 

 

 

 

09.00 น. – 12.00 น.

 

12.00 น. – 14.00 น.

 

 

 

 

14.00 น. – 16.00 น.

 

16.00 น. – 16.30 น.

16.30 น. – 20.00 น.

 

 

 

20.00 น. – 22.00 น.

Morning DPE Update

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE  Chit Chat

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE Specials Talk

DPE Society

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

Live

Tape

Live

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 

Tape

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

 

 

 

 

 

 

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

อาริยา  จันทร์คณาโชค

 

 

 

 

 

อาริยา  จันทร์คณาโชค – กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

อาริยา  จันทร์คณาโชค

 

ผังการออกอากาศรายการประจำวัน

วันพุธ

เวลา รายการ รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ
06.00 น. – 09.00 น.

 

 

 

 

09.00 น. – 12.00 น.

 

12.00 น. – 14.00 น.

 

 

 

 

14.00 น. – 16.00 น.

 

16.00 น. – 20.00 น.

 

 

 

 

20.00 น. – 22.00 น.

Morning DPE Update

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE  Chit Chat

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE Society

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

Live

Tape

Live

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 

Tape 

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

 

 

 

 

 

 

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

อาริยา  จันทร์คณาโชค

 

 

 

 

 

อาริยา  จันทร์คณาโชค

 

ผังการออกอากาศรายการประจำวัน

วันพฤหัสบดี

เวลา รายการ รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ
06.00 น. – 09.00 น.

 

 

 

 

09.00 น. – 12.00 น.

 

12.00 น. – 14.00 น.

 

 

 

 

14.00 น. – 16.00 น.

 

16.00 น. – 20.00 น.

 

 

 

 

20.00 น. – 22.00 น.

Morning DPE Update

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE  Chit Chat

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE Society

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

Live

Tape

Live

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 

Tape

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

 

 

 

 

 

 

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

อาริยา  จันทร์คณาโชค

 

 

 

 

 

อาริยา  จันทร์คณาโชค

 

ผังการออกอากาศรายการประจำวัน

วันศุกร์

เวลา รายการ รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ
06.00 น. – 09.00 น.

 

 

 

 

09.00 น. – 12.00 น.

 

12.00 น. – 14.00 น.

 

 

 

 

14.00 น. – 16.00 น.

 

16.00 น. – 20.00 น.

16.30 น. – 17.00  น.

 

 

 

 

20.00 น. – 22.00 น.

Morning DPE Update

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE  Chit Chat

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

 

DPE Society

DPE Specials Talk  ( รีรัน )

– สปอต Sport I dol

– สปอต DPE knowledge

– สปอต Did you know

– สปอตประชาสัมพันธ์

 

DPE Song Online / Spot Promote

Live

Tape

Live

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 

Tape

 

Live

Tape

Tape

Tape

Tape

 

 

Tape

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

 

 

 

 

 

 

กนกนันท์  สุวรรณพฤกษ์

อาริยา  จันทร์คณาโชค

 

 

 

 

 

อาริยา  จันทร์คณาโชค