DPE DJ Team

 DJ POII กนกนันท์ สุวรรณพฤกษ์ 

 DJ AEE อาริยา จันทร์คณาโชค
  • วันจันทร์ – วันศุกร์
    • 06.00 น. – 09.00 น. DPE Morning Update DJ POII กนกนันท์ สุวรรณพฤกษ์
    • 12.00 น. – 14.00 น. DPE CHIT CHAT DJ POII กนกนันท์ สุวรรณพฤกษ์ และ DJ AEE อาริยา จันทร์คณาโชค
    • 16.00 น. – 20.00 น. DPE Society DJ AEE อาริยา จันทร์คณาโชค
  • ***วันอังคาร***
    • 16.00 น. – 16.30 น. DPE Speacial Talk DJ POII กนกนันท์ สุวรรณพฤกษ์ และ DJ AEE อาริยา จันทร์คณาโชค