กรมพลศึกษา จับมือเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดลานโชว์นันทนาการ ส่งเสริมเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สัมมนาเพื่อบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560
กันยายน 27, 2017
กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ลานห้างสยามดิสคัฟเวอรี่
กันยายน 27, 2017
กรมพลศึกษา จับมือเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดลานโชว์นันทนาการ ส่งเสริมเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

            ณ ลานกิจกรรม เอ็ม บี เค อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดกิจรรม “ศูนย์นันทนาการบริการประชาชน” (Youth Day Play and Learn *Plearn* Rc) โดยมี นายศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนร่วมในงาน

ศูนย์นันทนาการ ซึ่งเป็นงานบริการหนึ่งของกรมพลศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของคนทุกๆ กลุ่ม ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ประกอบกับในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต พัฒนาทักษะต่างๆ บุคลิกภาพ ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนมีต้นทุนชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีพื้นที่ในการแสดงออกและการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ทำให้เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัด รวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการแสดงจากเยาวชนที่เป็นสมาชิกของศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา เช่น นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล และศิลปะ DIY นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย นำน้องๆ เยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย อาทิ การแสดงเต้นประกอบจังหวะ, การแสดงยิมนาสติกเด็กเล็ก, การแสดงลีลาศ, การแสดงดรัมไลน์, การแสดงมวยไทย และการแสดงกระบี่กระบอง