กรมพลศึกษาจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ

“สมศักดิ์” เบิ้ลทองกีฬาพื้นบ้าน ‘ไทเลยภูเขาเกมส์’
พฤษภาคม 11, 2017
กรมพลศึกษาหวังเครือข่ายต่อยอดความรู้พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ
พฤษภาคม 19, 2017
กรมพลศึกษาจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม2560ที่ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดารินนางสาวดารณี  ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 340 คนร่วมด้วย

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2560  เพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมออกกำลังกายผู้สูงอายุ พัฒนาความรู้  ทักษะของผู้นำการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิทยากรที่มีความสามารถนำออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพฯ

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุจากเครือข่ายชมรมออกกำลังกายผู้สูงอายุทั่วประเทศจำนวน 162 ชมรม และมีผู้เข้าร่วม“การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ”จำนวน 340 คน ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายภาคทฤษฏี  และการฝึกปฏิบัติจริงในการออกกำลังกายโดยศาสตราจารย์ ดร.สาลี่  สุภาภรณ์, ดร.สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ, อาจารย์สง่า  ดามาพงษ์, ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สุจริยวงศ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนงามมานะ(แผน – ทับอุทิศ), เภสัชกรหญิง โชติกานต์ เลิศอนันตกรและวิทยากรจากสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

นางสาวดารณี  ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษากล่าวว่า “การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุนั้นนับเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งในการที่จะพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการออกกำลังกายให้กับสมาชิกผู้สูงอายุในชมรมและประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งการที่ได้นำการ ออกกำลังกายมาเป็นสื่อ หรือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพนั้นจะทำให้ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง”